16/2/11

El Academia da Llingua Asturiana convoca úa Proba de Conocencia de gallego-asturiano en Tapia

El día 26 de febreiro, sábado, ás 10 da mañá nel Instituto de Tapia, el Academia da Llingua Asturiana, por conta da Secretaría Llingüística del Navia-Eo, convoca úa Proba de Conocencia de gallego-asturiano de carácter oral y escrito.

Os sous destinatarios son, básicamente, os ciudadanos y ciudadanas del occidente d'Asturias que quiran acreditar a súa competencia llingüística, al marxe da súa condición profesional y titulación académica.

Esta proba, de contidos llingüísticos básicos, é diferente da que s'ha fer nel mes de mayo, espresamente destinada a os docentes d'Educación Primaria y Secundaria, que tein que demostrar úa conocencia llingüística máis fonda pra poder acceder llougo al "Curso de Capacitación en Gallego-Asturiano".

Trafego denuncia as irregularidades nel asignatura de Gallego-asturiano nas escolas de Luiña y Berducedo

El Colectivo Trafego denuncia qu'el gallego-asturiano ta sufrindo anguano outra acometida por parte del Administración. Esta vez, el ataque vén dende a Conseyeiría d'Educación al nun respetar a territorialidá da llingua del Navia-Eo nel ámbito escolar.

Xa foron varias asociacióis y xuntanzas de ciudadanos os que denunciaron as irregularidades que se tán llevando a cabo nas escolas rurales de Luiña (Ibias) y Berducedo (Ayande) nel asignatura de Gallego-asturiano. Como é sabido, nestos llugares fálase gallego-asturiano, peró nellos nun se ta puendo clase d'esa llingua como fala tradicional, senón qu'os nenos tán estudiando asturiano. Pra Trafego esto é grave porque vei en contra da idiosincrasia y el idioma propio del Navia-Eo. El colectivo llaméntase abondo tamén pola ignorancia que demostra el Goberno del Principao d'Asturias al nun saber diferenciar úa llingua d'outra y al nun actuar d'un xeito responsable ante esta situación, tirando sempre pol camín del medio, fendo el que menos trabayo supoña a os sous políticos.

Trafego quer aclarar qu'esto nun é ningún ataque contra a llingua asturiana porque ésta tamén sobrevive nun grao mui alto de discriminación na educación y tamén sufre, como el gallego-asturiano, a ineptitú d'un goberno que parez que ta encargao de deixar morrer a cultura y ás dúas falas del país.

El colectivo de defensa del gallego-asturiano propón úa revisión dos modelos de territorialización na educación asturiana y que s'amañe d'úa vez este descontrol, que xa lleva atentando contra a supervivencia da llingua case cinco cursos académicos. Dos 17 centros da zona, ofrecen el asignatura namáis 8 (A Caridá, Tapia, Sanantolín, Navia, CRA Ría del Eo, CRA Ozcos, CRA Tapia-Castripol, y CRA Villayón). As dúas escolas mencionadas nel comunicao, Luiña y Berducedo, ofrecen Asturiano y outros 7 centros (Bual, Xarrio, Castripol , Grandas, CRA Eilao-Sarceda, CRA Occidente y A Veiga), nun tein el asignatura, anque dalgún d'ellos chegóu a tella y acabóu deixando de dalla.

A todo esto hai que sumar outras cousas a miyorar: a precariedá del profesorao del asignatura de Gallego-asturiano, a falta d'información dos alumnos pra matricularse na materia y a triste prohibición de dalgúas escolas y institutos d'impartir clase d'esta llingua.

11/5/10

Trafego na Manifestación del Día das Lletras.
El Colectivo Trafego asistíu, xunto con máis compañeiros del Eo-Navia, á manifestación del Día das Lletras Asturianas convocada pola Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana en Uviéu el 7 de Mayo. Miles de personas se manifestaron un ano máis porque se reconoza el asturiano, y tamén el gallego-asturiano, como llinguas oficiales na nosa Comunidá.

Nel recorrido dende a Estación del Norte (RENFE) al Teatro Campoamor pudiron ouguirse berros a favor da oficialidá tanto del asturiano como del gallego-asturiano. Trafego puido tamén repartir un panfleto cuas nosas demandas de deretos llingüísticos pra todos os ciudadanos y ciudadanas d'Asturias, tamén pra los que falamos gallego-asturiano.

29/4/10

El Colectivo Trafego refuga el peche del Bachillerato nel Instituo Carlos Bousoño de Bual

El Colectivo Trafego quer espresar el sou máis total desacordo cua decisión qu’hai us días tomóu a Conseyeiría d’Educación de suprimir, a partir del curso académico 2010-2011, el Bachillerato nel Instituto Carlos Bousoño de Bual.

Trafego entende qu’é completamente desacertao qu’un neno del Villar de Buyaso, de Pastur ou de Brañallibrel teña qu’ir todos os días al Instituto Galileo Galilei de Navia, camín que ye supondría un desplazamento d’úa hora y vente d’ida y outra hora y vente de volta (dúas horas y corenta minutos cada xornada metido nun autobús, como mínimo) pra recibir úa educación de calidá y pra ter as mesmas posibilidades académicas nun futuro qu’os nenos y nenas que tardan dez minutos en chegar al centro escolar. Baxaría el rendimento académico al perder tanto tempo nos medios de transporte y veríanse gravemente afectaos os resultaos dos alumnos nestas condicióis.

Non sólo os estudiantes se van ver afectaos por esto, a situación de cerca de dez profesores tamén resultaría perxudicada. ¿Pra únde se han mandar a estos docentes en comisión de servicios? Dalgún d’ellos ta cerca da xubilación, peró inda ye quedan us anos y xa ten a súa vida feita nos alredores, ¿pra únde los han mandar?

Esta medida é ilóxica y carente de sentido al ser éste un centro educativo rural qu’é necesario pra fixar población tanto en Bual como en Eilao (os dous conceyos a os qu’el Carlos Bousoño presta utilidá). Cua falta d’un sito unde os rapaces y rapazas podan estudiar cerca ou, relativamente cerca, das súas casas, muitas familias han verse obligadas a marchar ás zonas unde se tán llevando os servicios básicos y unde se ta desplazando gran parte da población rural occidental por falta d’ellos nel interior, é dicir, á marina y al centro asturiano.

Dende el Colectivo Trafego faise úa chamada al atención a os padres y madres, a os alumnos y a os habitantes dos conceyos de Bual y d’Eilao y del resto de conceyos non-urbanos pra parar esta situación d’agresión al medio rural y á súa población. Ésta nun pode ser outra xugada del intento de centralización que ta sufrindo Asturias; os eonaviegos tein que moverse pra que nun yes quiten lo sou, pra nun ver morrer el sou llugar tan axina.

10/3/10

Presentación oficial de Trafego

Estimaos compañeiros, estimadas compañeiras:

Comunicámosvos qu'el día 10 d'abril de 2010 ás 12:00h. el Colectivo Trafego vei presentarse mediante úa roda de prensa na Casa da Cultura de Navia. El Colectivo Trafego é un colectivo de xente nova del Eo-Navia que queremos trabayar por un futuro cultural máis amañoso prá nosa terra.

Podemos considerar qu'ougano el gallego-asturiano atravesa úa situación intolerable. A presencia da nosa llingua nel ente público asturiano de comunicación, é completamente inesistente. A ausencia d'un estatus llegal amañoso, a oficialidá, conlleva úa falta visible de normalización social, qu'evidénciase especialmente na situación da toponimia, xa que dos 18 conceyos del Eo-Navia sólo cuatro oficializaron os topónimos autóctonos, y einda muitas veces nun se respeta a toponimia tradicional xa oficializada. El uso del gallego-asturiano por parte das institucióis municipales y autonómicas é testimonial, como lo é a presencia tremendamente deficente nel sistema educativo, xa que son testimoniales as escolas nas que s'imparte Gallego-Asturiano, por nun falar da ausencia total d'esta llingua na Universidá ou na Formación Profesional. Evidentemente, si ta mala de ver a presencia del Gallego-Asturiano como asignatura nos centros, tamos mui llonxe de vello como llingua vehicular nel sistema educativo.

Peró nun é sólo a llingua del Eo-Navia la que sufre este estao d'agonía, el noso patrimonio material tamén s'esfarrapa pouquín a pouco. Molíos, hurros y mesmo restos arqueolóxicos sufren as consecuencias de políticas de protección deficentes y d'agresióis incomprensibles, caso del Penedo Aballón (Bual) que foi desestabilizao sen que naide investigue esta agresión, ou das pinturas rupestres da Cova del Demo (tamén en Bual) na qu'apareceron grafitis sin que nada de sepa. Noutros casos as agresióis vein directamente das nosas administracióis ou de grandes empresas, como nel caso dos Llagos de Silva (Salave, Tapia), unde a empresa Gold Mines s'emperróu en destrozar os vestixos romanos y el entorno natural pr'abrir úas minas d'ouro (anque finalmente nun foron a ello) con úas respostas das administracióis que sacarían os colores a colquera. Agresióis das propias administracióis, como a colocación d'un parque eólico na Serra de Carondio (Ayande), sen importar nin el sensible medio ambiental nin os vestixos romanos presentes nel entorno. El noso patrimonio inmaterial tampouco goza de salú. Toda a cultura milenaria d'Asturias vei quedando cuberta baxo el esqueizo.

A mocedá del Occidente, como a mocedá de toda Asturias, nun lo tén chan al hora de vivir na súa terra nin na súa cultura. As dificultades da nosa mocedá pra botar raigaños na súa propia terra fain imprescindible qu'esta mocedá nun se quede parada, espectante ante este panorama. Por esto é qu'el grupo de mozos que formamos el Colectivo Trafego queremos empezar a trabayar pra, dende a mocedá, ufertar úa resposta a todas estas situacióis que queremos cambiar, pra trabayar na reivindicación llingüística, pra trabayar pola conservación del noso medio cultural, natural y etnográfico, pr'axudar a dignificar as nosas manifestacióis culturales, a nosa tradición oral y escrita...

Un cordial saludo,

COLECTIVO TRAFEGO